בית המשפט העליון קבע – שדה דב ייסגר ב 30.4.17

העליון החליט לאשר דחייה של 10 חודשים בלבד ממועד הסגירה המתוכנן. שדה דב ייסגר סופית ב 30 לאפריל 2017. ארקיע: "ארקיע תמשיך לפעול יחד עם אילת ככל שניתן כדי שהפעילות האזרחית בשדה דב לא תפסק כל עוד הצבא טס וכל עוד הבניה רחוקה"

בית המשפט העליון החליט לדחות את סגירת שדה דב רק בעשרה חודשים. הסגירה המקורית תוכננה לחודש יוני הקרוב.

כזכור חברת ארקיע ועיריית אילת עתרו לבג"צ וביקשו דחייה הרבה יותר ארוכה וכעת היא נדחת ל30.4.2017 בהחלטה נכתב בין השאר כי:" שקלנו את טיעוניהם המפורטים של הצדדים. במחלוקת שלפנינו מספר רב של צדדים, אינטרסים וזכויות. כפי שראינו, גם בקרב משרדי הממשלה לא הייתה אחידות דעים. משהסכימו המנהלים והמדינה לדחייה של 10 חודשים, לא שוכנענו לאחר שקילת מכלול הטיעונים כי בהינתן אופייה הרב קדקודי של הבעיה, הונחה עילה להתערבותנו".

על ארקיע נכתב בין השאר בהחלטה כי:"מעמדה של ארקיע בשדה דב מעורר שאלה. לטענת המדינה, ארקיע פועלת בשדה דב מבלי לשלם דמי שימוש מלאים, ומאז שנת 1995 היא נמנעת מחתימה על חוזה הרשאה מוסדר ומשלמת דמי שימוש בסכום מופחת, בלא הסכמת רש"ת. ברור למצער כי בנסיבות אלו מתקשים אנו להלום את טענת ארקיע לפגיעה בזכויותיה וברי כי אין שקליות בין טענה אחרונה זו לבין פגיעה אפשרית בבעלים הפרטיים שאינם מוכנים להמשך פגיעה בקניינם. לכך יש להוסיף כי בשנת 2010 הצהירה ארקיע לפני ועדת גנות כי היא זקוקה ל-5 שנים על מנת להעתיק את פעילותה לנתב"ג. בלוח הזמנים שנקבע בעקבות המלצות ועדת גנות, ניתן לארקיע פרק הזמן שאותו ביקשה להתארגנות. על ארקיע היה אפוא להכין עצמה למעבר בפרק הזמן שנקצב לה על פי בקשתה. כמו כן, מתגובת רש"ת אנו למדים כי זו ערוכה ומוכנה לקליטת הפעילות התעופתית המסחרית בנתב"ג, ואין מניעה מקליטת כלל הפעילות המסחרית של ארקיע משדה דב בנתב"ג".

עוד מבקרים בבג"צ את משרד ראש הממשלה:"נבקש להתייחס להיעדרה של החלטה מינהלית כתובה של מנכ"ל משרד ראש הממשלה. ראוי שהחלטה מינהלית, בפרט החלטה דוגמת זו שלפנינו, תועלה על הכתב מבעוד מועד. כאשר מדובר בהפעלת סמכות מכוח החלטת ממשלה, ובפרט נוכח ההיבטים המורכבים שעמדו על הפרק, היה מקום לכך שההחלטה תינתן בכתב״.

תגובת ארקיע לפסק הדין של בגצ: "ארקיע ואילת הציגו בעתירתם בפני בית המשפט טיעונים מהותיים המוכיחים כי אין סיבה להפסיק את הפעילות האזרחית בשדה דב  ביוני 16, טיעונים אלו נתמכו בהמלצות משרד התחבורה, הבריאות, התיירות והביטחון. מההחלטת בג"ץ עולה כי בית המשפט מצא גם הוא שאין סיבה להפסקת הפעילות בעוד כ 5 חודשים. בג"ץ נתן תוקף להצעת פשרה שהציעו השופטים המכובדים ולפיה נדחה תאריך הפסקת הפעילות לסוף אפריל 2017. ארקיע תמשיך לפעול יחד עם אילת ככל שניתן כדי שהפעילות האזרחית בשדה דב לא תפסק כל עוד הצבא טס וכל עוד הבניה רחוקה. במקביל ארקיע קוראת לבחון חלופות כדי שהתעופה האזרחית בישראל והחיבור לפריפריה לא יפגעו".