גלובל כנפיים ליסינג צפויה לרשום הפסד של כ-5.4 מיליון דולר

ההפסד ברבעון השלישי של 2019, הינו על בסיס טיוטה של הערכת שווי שנערכה למטוס איירבוס 330-300 שאינו מוחכר, והחברה צפויה לרשום הפרשה לירידת ערך בסך של כ-6 מיליון דולר

צילום: 123rf

חברת גלובל כנפיים ליסינג צפויה לרשום ברבעון בשלישי של 2019 הפסד בסך של כ-5.4 מיליון דולר.

החברה דיווחה על כך לבורסת לניירות ערך, בהמשך לישיבת הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה ובמסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה ליום 30 בספטמבר, 2019.

ההפסד לפי הסבר החברה נובע על בסיס טיוטה של הערכת שווי שנערכה למטוס איירבוס 330-300. מטוס אשר אינו מוחכר נכון למועד זה. בגלל זה החברה צפויה לרשום הפרשה לירידת ערך ביחס למטוס זה בסך של כ-6 מיליון דולר.

כמו כן, בגין מטוס איירבוס 330-300 ללא מנועיו, אשר הוחכר מחדש לאחר תאריך הדוח, צפויה החברה לרשום הכנסות אחרות בסך של כ-0.7 מיליון דולר. סכום זה משקף הן הכרה בהכנסות אחרות בסך של כ-2.2  מיליון דולר. מכוח מכתבי אשראי שמימשה החברה במסגרת הליך סיום הסכם החכירה המקורי למטוס זה. וכן הפרשה לירידת ערך בסך של כ-1.5 מיליון דולר, על בסיס טיוטת הערכת השווי שנערכה למטוס זה.

כזכור גלובל כנפיים סיימה את הרבעון השני של 2019 עם רווח של 421 אלף דולר.

נושאים שמוזכרים בידיעה