העיקר בוכים: מכסת העובדים הזרים לא נוצלה במלואה במלונות

מלונאים בישראל מלינים על מחסור חמור בעובדים זרים במלונות. האומנם? עפ"י משרד התיירות, מכסות היתרי העסקת חדרנים בענף המלונאות לא נוצלה במלואה. התאחדות המלונות: "בשל העלויות הגבוהות ובשל עונת השפל התקבלו רק 700 מכסות"

בתי המלון בישראל מלינים חדשות לבקרים על מחסור חמור בידיים עובדות. והנה' משרד התיירות מפרסם היום (ד') כי בחינה שערך לבקשות ולחלוקת ההמלצות להיתרים, העלתה כי מכסת ההיתרים להעסקת עובדים זרים במלונאות – לא נוצלה במלואה.

לאור האמור, הודיע משרד התיירות כי יאפשר הגשת בקשות לקבלת המלצת משרד התיירות למתן היתרי העסקה לעובדים, בעבור מכסת ההיתרים שלא נוצלה במועד הראשון להגשת הבקשות להיתרים.

אינפלציה של חדרניות? צילום: 123rf

עוד מודיע המשרד כי את הבקשה לקבלת המלצה נוספת לקבלת היתרים, רשאים להגיש הן מלונות שטרם פנו בבקשה להמלצה והן מלונות שהגישו כבר בקשות ומעוניינים לקבל המלצה עבור מספר גבוה של היתרים מאילו שהומלצו על ידי משרד התיירות.

הבקשות להמלצה ימולאו בטופס המופיע בכתובת הזו. מילוי הטופס יתאפשר מיום פרסום הודעה זו ועד ליום 11 בנובמבר 2019.

זאת ועוד מודיע המשרד כי החלוקה תעשה על פי מודל חלוקה שוויוני חדש עליו יוחלט בהתחשב במכלול הבקשות שיתקבלו, במטרה לחלק את מלוא המכסה ובהתבסס על העקרונות/קריטריונים שפורסמו באתר משרד התיירות.

המלצות משרד התיירות יועברו לרשות האוכלוסין וההגירה ויישלחו למעסיקים במהלך נובמבר 2019. הודעה בדבר מועדי הגשת הבקשות להיתרי העסקה תפורסם באתר רשות האוכלוסין וההגירה לאחר קבלת המלצות משרד התיירות בהתאם.

במשרד התיירות מדגישים כי המשרד הוא גורם ממליץ בלבד, ומכל מקום הסמכות להקצאת היתרים נתונה לרשות האוכלוסין וההגירה.

מהתאחדות המלונות נמסר בתגובה: "המכסה של העובדים הזרים תנוצל עד תומה. בשלב זה, בשל העלויות הגבוהות, בשל עונת השפל וכן בשל מגבלת ההקצאה למלון, התקבלו רק 700 מכסות. בקרוב תושלם המכסה כולה ונעבור לעבודה על האלף הבאים".

נושאים שמוזכרים בידיעה