ממן: רווח של 5.773 מיליון שקל ברבעון הראשון

זאת לעומת רווח של 5.525 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות צמחו לסך של כ- 217.5 מיליון שקל לעומת סך של 212.6 מיליון שקל אשתקד, הוצאות המימון קטנו

גרפיםצילום Pexels

חברת ממן סיימה את הרבעון הראשון של 2018 עם רווח של 5.773 מיליון שקל לעומת סך של 5.525 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות צמחו לסך של 217.4 מיליון שקל לעומת סך של 212.6 מיליון שקל אשתקד. הרווח הגולמי הסתכם לסך של 28.6 מיליון שקל לעומת סך של 27.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

הוצאות ההנהלה וכלליות צמחו בכמיליון שקל לסך של 1.548 מיליון שקל לעומת סך של 1.763 מיליון שקל אשתקד בגלל גיוס כוח אדם בתחום השירותים הלוגיסטיים, השווי הוגן של נדלן להשקעה עלה רק בחצי מיליון שקל לעומת 1.650 מיליון שקל אשתקד בנכסים בבעלות החברה באזור התעשייה אשדוד, אך הוצאות המימון קטנו לסך של 3.202 מיליון שקל לעומת 5.570 מיליון שקל אשתקד. זאת כתוצאה מהפרשי שער, בתקופה הזו נרשמה עליה קלה בשער הדולר ובעקבות זאת נרשמו הכנסות משינוי שער בסך של כ- 0.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה חל תיסוף בשער הדולר אשר בגינו נרשמו הוצאות בסך כ- 1.6 מיליון שקל.

בשירותי התעופה ההכנסות צמחו לסך של 46.754 מיליון שקל לעומת סך של 43.550 מיליון שקל אשתקד.