ממן: רווח של 6.364 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה

בשל זינוק בהוצאות המימון ירידה בורווחי חברת ממן ברבעון הראשון של השנה לעומת אשתקד. ההכנסות בתחום שירותי התעופה צמחו לסך של 55.1 מיליון שקל. הרווח התפעולי משרותי התעופה הסתכם בסך של 3.238 מיליון שקל.

צילום: 123rf

חברת ממן סיימה את הרבעון הראשון של 2019 עם רווח נקי של 6.364 מיליון שקל לעומת סך של 7.585 מיליון שקל ברבעון הראשון המקביל ב-2018.

ההכנסות צמחו לסך של 228.848 מיליון שקל לעומת סך של 217.4 מיליון שקל אשתקד. הרווח הגולמי צמח לסך של 33 מיליון שקל לעומת סך של 28.647 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

למעשה מה שפגע בחברה ומנע ממנה הגדלת הרווח הן הוצאות המימון שהסתכמו בכ-10.377 מיליון שקל לעומת 3.2 מיליון שקל אשתקד.

בגלל השפעת תקן 16 גדלו הוצאות המימון ב-5.775 מיליון שקל, הפרשי שער, בגלל תיסוף שער השקל, נרשמו הוצאות בסך של 1.1 מיליון שקל בגין שחיקת יתרות צמודות דולר.

הרווח התפעולי הסתכם בסך של 18.568 מיליון שקל לעומת 13 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018 .

ההכנסות בתחום שרותי התעופה צמחו לסך של 55.1 מיליון שקל לעומת 46.7 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. הגידול בהכנסות מובר בעיקרו בגידול בהיקף הכנסות חברת לאופר תעופה גהי בעקבות יישום צעדי התייעלות ושיפור תנאי ההתקשרות עם חלק מלקוחותיה, ומעליה בהכנסות שרותי הסעדה והחניה באמצעות חברות כוללות של לאופר תעופה גהי. בנוסף, חל גידול בפעילות ממן אוויאיישן עקב גידול בפעילות חלק מחברות תעופה אותן היא מייצגת.

הרווח התפעולי של שירותי תעופה הסתכם לסך של 3.238 מיליון שקל לעומת 983 אלף שקל ברבעון הראשון של 2018 .

ההכנסות משירותים לוגיסטיים צמחו לסך של 130.6 מיליון שקל לעומת 124.2 מיליון שקל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם בכ-8 מיליון שקל לעומת 6.6 מיליון שקל.

במסוף המטענים ההכנסה ירדה לסך של 38.6 מיליון שקל לעומת 41.7 מיליון שקל. הרווח התפעולי הסתכם בכ-1.4 מיליון שקל לעומת 309 אלף שקל.

בגין השכרות נדל"ן ההכנסות הסתכמו לסך של 5.441 מיליון שקל לעומת 5.6 מיליון שקל. הרווח התפעולי הסתכם בכ-5.6 מיליון שקל לעומת 5.2 מיליון שקל.

 

נושאים שמוזכרים בידיעה