קשרי תעופה השלימה רכישת 50.01% מפגסוס

לצורך השלמת הרכישה וכן רכישת 100% ממניות חברת סנורמה, התקשרה קשרי תעופה עם תאגידים בנקאיים להעמדת מסגרת אשראי של כ-9.5 מיליון דולר לתקופה של 4-6 שנים שיפרעו בתשלומים רבעוניים

הושלמה רכישת פגסוס. יום מוטעי ואיל סגל

חברת קשרי תעופה, דיווחה לבורסת לניירות ערך בת"א כי השלימה את עסקת רכישת 50.01% ממניות חברת פגסוס.

כזכור, קשרי תעופה רכשה את מחצית מחברת פגסוס תמורת תשלום במזומן של 34.5 מיליון שקל, ועוד סך של 16.5 מיליון שקל בכפוף ובהתאם לרווח הנקי הממוצע השנתי של פגסוס בשנים 2018-2020.

עפ"י הדיווח הקודם לבורסה, הכנסות הברוטו של חברת פגסוס בשנים 2015-2017, היו בהיקף של כ-278 מיליון שקל.  הרווח הנקי ב-2015 עמד על כ-17 מיליון שקל, ב-2016 הרווח הנקי עמד על כ-15 מילין שקל, ובשנת 2017 הרווח הנקי של פגסוס הסתכם בכ-26 מיליון שקל, הושפע מרווח חד פעמי של כ-13 מיליון שקל לפני מס, בגין השנים 2012-2016 .

בנוסף, בתחילת חודש יוני, קשרי תעופה רכשה עוד 45% מחברת סנורמה תמורת כ-3.638 מיליון דולר, ובכך הפכה להיות מחזיקה במלוא הון המניות של סנורמה.

לצורך רכישת מניות פגסוס וסנורמה, התקשרה קשרי תעופה עם תאגידים בנקאיים להעמדת אשראי ארוך לחברה בסך כולל של כ-9.5 מיליון דולר לתקופה של בין 4-6 שנים, שיפרעו בתשלומים רבעוניים שווים.

להבטחת התחייבויות החברה, שיעבדה קשרי תעופה לטובת התאגידים הבנקאיים את החזקותיה בסנורמה ופגסוס. בנוסף, סנורמה העניקה לתאגידים הבנקאיים שיעבוד שוטף על נכסיה כאשר החברה חתמה על ערבות להבטחת חובותיה של סנורמה.