Makam-Teaser

6.6 מיליון יציאות לחו"ל של ישראלים ב-10 החודשים הראשונים של השנה

גידול של 11% במספר היוצאים לחו"ל לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 684 אלף יציאות נרשמו בחודש אוקטובר

טרמינל 1נתב"ג. צילום יח"צ

עלייה בפעילות בנתב"ג מתחילת השנה מתבטאת גם במספר הישראלים היוצאים לחו"ל.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (רביעי) בי בעשרת החודשים הראשונים של השנה ינואר-אוקטובר נרשמו 6.6 מיליון יציאות לחו"ל של ישראלים. עלייה של 11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מתוכן 6.2 מיליון יציאות היו דרך האוויר, עלייה של 12% לעומת התקופה המקבילה.

בחודש אוקטובר נרשמו 684 אלף יציאות של ישראלים, כאשר סך הכל יצאו 630 אלף ישראלים. 597 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת, שאר היוצאים, 32 אלף יצאו לחו"ל בחודש אוקטובר פעמיים או יותר.

נתון מעניין בהקשר לכך, כ-70% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים.

בשלושת החודשים האחרונים , אוגוסט-אוקטובר, נרשמו בממוצע 644 יציאות של ישראלים לחודש, בחישוב שנתי זו עלייה של 5%.