ישראל קנדה: הושלמה רכישת מלון פאבליקה

הושלמה עסקת מכירת 66.67% שאיסתא מחזיקה במלון בהרצליה תמורת כ-142 מיליון שקל. ישרוטל תמשיך לנהל את המלון ותשלם דמי שכירות של כ-10.7 מיליון שקל לשנה

מלון פאבליקה בהרצליה – צילום: יחצ איסתא

ישראל קנדה ואיסתא השלימו את העסקה ביניהם על מלון פאבליקה בהרצליה.

ישראל קנדה רוכשת 66.67%, מלוא החזקות איסתא במלון בתמורה כוללת של 142 מיליון שקל. סך כולל של 5 מיליון שקל יופקד בחשבון נאמנות ייעודי שצפוי להיפתח בימים הקרובים. יתרת התמורה תשולם במועד השלמת העסקה. סך של כ-25.5 מיליון שקל על חשבון התמורה יועמד על ידי איסתא כהלוואת מוכר לתקופה של 3 שנים ממועד ההשלמה, אשר תשולם בתשלום אחד, תישא ריבית בשיעור של 2% שתשולם בתשלומים שנתיים, ותהא מובטחת באמצעות שעבוד מדרגה ראשונה.

ישראל קנדה מתכוונת לממן את תשלום התמורה ממקורותיה העצמיים ובאמצעות הלוואת המוכרת. ישראל קנדה תפעל להגדלת זכויות הבנייה במלון פאבליקה, וככל שיהיו כאלו, איסתא תהא זכאית לתמורה כספית בשווי שליש מההפרש שבין שווי זכויות הבנייה הנוספות לבין ההוצאות שהוציאה במסגרת ייזום מלוא זכויות הבניה הנוספות והיטל ההשבחה, כהגדרתו בהסכם.

ישרוטל תמשיך לנהל את המלון ותשלם דמי שכירות שנתיים בסך של כ-10.7 מיליון שקל לשנה.

נושאים שמוזכרים בידיעה