Makam-Teaser

"חברות תעופה קרסו וכמיליון נוסעים עומדים בפני שוקת שבורה"

איגוד התאחדויות משרדי הנסיעות האירופי דורש לייצר מנגנון, שיגן על כספי הנוסעים ועל משרדי הנסיעות מקרי חדלות פירעון של חברת תעופה. חני סובול: "בעוד שמשרדי הנסיעות נדרשים להציג בפני יאט"א דוחות כספיים כדי להוכיח את איתנותם הפיננסית אין כל דרישה מקבילה מחברות התעופה"

ניקי ואייר ברלין, לא יתנו החזר על כרטיסים. צילום: 123rf

בשלושת החודשים האחרונים קרסו שלוש חברות תעופה אירופיות – אייר ברלין, מונארך איירליינס ו-NIKI – כשהן מותירות נוסעים רבים בחו"ל, וללא החזר כספי עבור כרטיסים, אשר עליהם שילמו.

בהודעה לתקשורת של איגוד התאחדויות משרדי הנסיעות האירופי ECTAA נחשפו נתונים על הנזקים שנגרמו בעקבות פשיטת הרגל של חברות התעופה בשנה האחרונה::

  • מונארך – למעלה מ- 100,000 נוסעים נותרו בחו"ל בעקבות הודעתה הפתאומית של מונארך על הפסקת פעילותה וכ-750,000 נוסעים נותרו עם כרטיסים עליהם שילמו, והחברה לא תיתן בעדם תמורה או החזר.
  • אייר ברלין – כ- 180,000 נוסעים נותרו עם כרטיסים עליהם שילמו, והחברה לא תיתן בעדם תמורה או החזר.
  • NIKI – כ- 410,000 הזמנות בוטלו, מתוכן 210,000 הזמנות באמצעות משרדי נסיעות ו- 200,000 הזמנות ישירות של צרכנים מהחברה עצמה.

על פי הנתונים, למעלה ממיליון הזמנות לכרטיסי טיסה הושפעו על ידי קריסת שלוש חברות תעופה אלה.

מסתבר, כי עד כה, נציבות האיחוד האירופי לא פעלה לתיקון חקיקה, שתבטיח את כספי הנוסעים במקרים של פשיטות רגל של חברות תעופה, בטענה כי היקף הפגיעה בשנים עברו לא הצביע על צורך מיוחד כאמור וכי החקיקה הקיימת מספקת מסגרת משפטית מתאימה לסיוע לנוסעים במקרים של חדלות פירעון. בנוסף, המליצה הנציבות למדינות החברות באיחוד לחזק את הפיקוח על רישוי חברות תעופה במסגרת באופן שיאפשר תכנון ונקיטה באמצעי הגנה על הנוסעים.

משלוש הקריסות האחרונות נראה, כי לא היה די בכך וכי מספר משמעותי של נוסעים ספג פגיעה כלכלית ולא יקבל החזר כספי עבור הכרטיסים שהונפקו לו ושבעדם שילם. נוכח זאת, קוראת ECTAA לחוקק חקיקה ספציפית, שתחייב את חברות התעופה להבטיח את כספי הנוסעים.

חני סובול, מנכ''לית התאחדות סוכני הנסיעות

חני סובול, מנכ"לית התאחדות סוכני הנסיעות

חני סובול, מנכ"לית התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל, ציינה, כי בעוד שמשרדי הנסיעות נדרשים מדי שנה להציג בפני יאט"א דוחות כספיים כדי להוכיח את איתנותם הפיננסית ונדרשים להפקיד ערבויות בנקאיות בגובה מאות אלפי דולרים לטובת חברות התעופה במקרה של פשיטת רגל של משרד הנסיעות – אין כל דרישה מקבילה מחברות התעופה. כפועל יוצא, ציבור הנוסעים נפגע אנושות, ולראיה, כמיליון נוסעים עומדים בפני שוקת שבורה, לאחר קריסת אייר ברלין, מונארך ו-NIKI.

סובול ציינה, כי החלטת פטור ה-BSP משנת 2013, צמצמה באופן ניכר את זכותו של משרד הנסיעות לערור בגין חיובים של חברות תעופה שקרסו, וכי הניזוקים הישירים מהחלטה זו הם הנוסעים, אשר משרדי הנסיעות לא מצליחים להשיב להם את כספם. הניזוקים המשניים הם משרדי הנסיעות עצמם, הנתבעים על ידי נוסעים בגין כשלי חברות התעופה.