Makam-Teaser

אלבר תייצג בחמש השנים הקרובות את יורופקאר בישראל

ההסכם ייכנס לתוקף החל מחודש ספטמבר במסגרתו תייצג אלבר אופן בלעדי את מותג השכרת הרכב יורפקאר. החברה התחייבה להפעיל בישראל סניפי השכרה תחת המותג יורופקאר

צילום 123rf

חברת השכרת הרכב אלבר תייצג באופן בלעדי בישראל את מותג השכרת הרכב יורופקאר לתקופה של חמש שנים.

לפי הסיכום עליו דיווחה אתמול (שני) אלבר, החוזה יחל ב-1 לספטמבר 2017, כאשר במסגרת ההסכם צפויה החברה לשלם ליורופקאר דמי זיכיון. התמלוגים שישולמו, גובהם ייגזר משיעור ההכנסות שינבעו לה מפעילות השכרה לתיירים, עמלה בגין כל הזמנה להשכרת רכב בישראל שהועברה מיורופקאר לחברה, וכן עמלה נוספת אשר גובהה ייגזר ממספר כלי הרכב אשר ישמשו את החברה בפעילות ההשכרה לזמן קצר.

אלבר המעריכה כי סך התשלומים ליורופקאר לא צפוי להיות בסכום מהותי לחברה, התחייבה להפעיל סניפי השכרה לזמן קצר תחת המותג יורופקאר, בהתאם לאופן הקבוע בהסכם הזיכיון והכרוך בהתאמת סניפי השכרה קיימים בעלות שלהערכת אלבר אינה מהותית.

בהסכם בין הצדדים, יורופקאר התחייבה בין היתר לתת הרשאה לאלבר לשווק באופן בלעדי בישראל את שירותי ההשכרה לזמן קצר תחת המותג של יורופקאר, וכן להעביר לחברה באופן בלעדי את כל ההזמנות של לקוחותיה לביצוע השכרת רכב לזמן קצר בישראל ולספק שירותי הדרכה וייעוץ לאלבר בקשר לזיכיון.

אלבר סיימה את הרבעון השני של השנה ברווח נקי של כ-3.5 מיליון שקל לעומת רווח של כ-7.9 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2016.