Makam-Teaser

המחוזי דחה את עתירת אשת טורס לביטול מכרז נופש המשטרה

בית המשפט המחוזי מחוז המרכז לא קיבל את טענות אשת טורס, לביטול מכרז הנופש של המשטרה וחייב אותה גם לשלם 20 אלף שקל הוצאות שכ"ט לשטיח המעופף, ארקיע, והדקה התשעים. אפרים קרמר: נקבל החלטה בסוגית הערעור בימים הקרובים"

בית המשפט המחוזי מחוז המרכז בלוד דחה אתמול (רביעי) את תביעת אשת טורס לביטול מכרז נופש המשטרה שהגישה נגד המדינה, השטיח המעופף, ארקיע, הדקה התשעים וקל נופש.

השופט צבי דותן, כתב בין השאר בהחלטתו כי: "דא עקא, לו קיבלתי את טענת העותרת, כי הפגם בערבויות הבנקאיות של המשיבות, השטיח המעופף וארקיע , פוסל את הצעותיהן, כי אז מחויב הייתי לפסול את הצעה של הדקה התשעים, שכן אין חולק כי גם הערבות הבנקאית שלה נושאת תאריך שהוא קודם למועד האחרון להגשת ההצעות". עוד ממשיך השופט דותן :"

התוצאה הייתה, אפוא, כי הצעתה של העותרת, ושלה בלבד, הייתה נותרת במגרש. אלא, שכאמור לעיל, במכרז זה אין אפשרות לזוכה אחת, ולפיכך התוצאה הייתה חייבת להיות ביטול המכרז, ויציאה למכרז חדש. בעניין זה קבעה הפסיקה, כי ביטול המכרז הוא צעד קיצוני, שהרשות נוקטת בו רק במקרים קיצוניים, הוא מסכן את עקרון הסודיות והשוויון, שהם מאושיות שיטת המכרז".

השופט מסכם את דבריו: "לסיכום, ערבות בנקאית במכרז, שנכנסת לתוקפה בניגוד לתנאי המכרז בתאריך שהוא קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ופתיחת תיבת ההצעות, היא ערבות שאכן נפל בה פגם, אולם אין זה פגם המצדיק פסילתה של אותה הצעה".

כמו כן, בית המשפט חייב את אשת לשלם 20 אלף שקל, לכל אחת מהחברות: השטיח המעופף, ארקיע, הדקה התשעים בגין הוצאות שכ"ט.

אך מי שחושב שבכך הסתיימה המערכה, עשוי לטעות. אפרים קרמר הבעלים של אשת טורס, מסר בתגובה להחלטה, כי החברה עשויה כעת ערער לבית המשפט העליון. "בית המשפט קיבל את מרבית טענות אשת טורס ודחה את עמדת ועדת המכרזים. בית המשפט קבע כי הערבויות שהוגשו על ידי הזוכות במכרז לא תאמו את תנאי המכרז ולפיכך נפל בהן פגם. יחד עם זאת קבע בית המשפט שמדובר בפגם שוועדת המכרזים  מוסמכת להכשיר. קביעה זאת עומדת לדעתנו בניגוד עם הלכות בית המשפט העליון. אנו נקבל החלטה סופית בסוגיה זאת של הערעור בימים הקרובים".